Tạo code chuyển hướng cho trang web bằng HTML và Javascript

Tạo code chuyển hướng cho trang web bằng HTML và Javascript

Huỳnh Phụng Blogger đã đăng
Hiện có lượt xem và 12 bình luận
2 code chuyển hướng cho trang web bằng HTML và Javascript. Code tạo chuyển hướng cho trang web bằng HTML và Javascript, tất cả chèn sau thẻ <head>

Live Demo

Code chuyển hướng bằng HTML

<meta content='0;url=http://bacsiwindows.com' http-equiv='refresh'/>
0 là thời gian chuyển hướng, tính bằng giây.

Code chuyển hướng bằng Javascript

<script>
function newDoc() {window.location.assign("http://bacsiwindows.com", 1000)}
</script>
1000 là thời gian chuyển hướng, tính bằng mili giây (1000 = 1 giây, 100 = 0,1 giây)
HIỆN CÓ 12 BÌNH LUẬN